Kostnadsfri rådgivning Ring 08-500 223 24

Barnrätt

Från att ha varit kontrollerande och ensidig i sin syn på föräldrars och samhällets uppgift rörande barns uppfostran och livssituation har den allt mer, ju längre 1900-talet har lidit, kommit att handla om barnens subjektiva uppfattningar och föräldrars, vårdnadshavares och myndigheters ansvar då det kommer till att tillgodose barnens objektiva rättigheter (i Sverige beskrivna under bl a Föräldrabalken och Socialtjänstlagen). Barnets rätt till sina föräldrar, sin familj ska ses i ljuset av barnets bästa. Det betyder att häri ligger en klar markering, en skiljelinje mellan förälderns rättighet till barnet och barnet som bärare av sina egna rättigheter till föräldrarna och familjen. Barnet ska ses som en egen person med självständiga behov som i bästa fall överensstämmer med föräldrarnas rättigheter men som oavhängigt detta ska tolkas utifrån barnets självständiga rättigheter. I FB är barnets rättigheter reglerade genom FB 6:1 och FB 6:15.

Den moderna barnrätten som vi i dag alla tar för givet har utvecklats under en relativt kort tid och grundar sig idag på FN:s konvention om barnets rättigheter vilken föreskriver diverse rättigheter som ska efterlevas av de länder som har ratificerat denna (USA och Somalia är den enda länderna som ännu inte har gjort det, vissa andra med omfattande restriktioner). Regelverket är brett och emellanåt tvetydigt, det öppnar upp för tolkningar i många olika riktningar. Barnens tämligen nyfunna rättigheter ska inte förväxlas med en mer vidsträckt frihet. Barn ska skyddas mot konsekvenserna som kan uppkomma i och med en rättslig handlingsförmåga. Svårigheten med barnets bästa är att även om frågan är tydlig, enkel och klar så finns inget fixerat eller enkelt svar. Då begreppet är direkt kopplat till barnet måste barnets bästa tolkas utifrån varje enskilt barn som berörs av ett beslut. En annan svårighet är att begreppet på intet sätt är statiskt utan ständigt är stadd i förändring. Barnets bästa förändras i tiden, då vår syn och vår kunskap kring barn förändras.

Spörsmål uppkommer i och med att den ursprungliga kärnfamiljen blir allt mer ovanlig samtidigt som fler och fler annorlunda familjekonstellationer skapas. Den familj som förut bestod av en mor, en far och ett barn kan idag te sig på många olika sätt. Vad är då föräldraskap och vad är en förälder? Dessa frågor ger lika många svar och öppnar upp för lösningar – vilka vi står redo att erbjuda.

Den svenska lagstiftningen lämnar mycket plats för föräldrarna att själva komma överens om och fungerar mer som ett skydd då det, trots alla andra försök, likväl går fel. Mina Jurister står för en tydlig och engagerad pedagogik och vägleder föräldrar som vill arbeta för barnets bästa. Det avgörande i att uppnå detta är enighet mellan föräldrarna, oavsett hur familjen är uppbyggd. Det tjänar alla på.Har du ytterligare frågor eller önskar hjälp i ärendet?
Ring oss för kostnadsfri rådgivning! Tel: 08-500 223 24