Kostnadsfri rådgivning Ring 08-500 223 24

Ensam vårdnad

Ett barn står under vårdnaden av både föräldrarna eller en av dem. En ogift moder kan få ensam vårdnad i samband med födelsen för det fall att ingen anmälan om gemensam vårdnad sker till socialnämnden eller skattemyndigheten. Ensam vårdnad kan även fastställas genom dom eller avtal med beaktande av barnets bästa. Föräldrar som har gemensam vårdnad har var och en rätten att väcka talan för det fall att de önskar att vårdnaden ska tillfalla dem ensamt. Ett avtal om ensam vårdnad baseras på en överenskommelse mellan föräldrarna och vinner giltighet dem emellan genom godkännande av socialnämnden

En ensam vårdnadshavare har ensamt rätten och skyldigheten att besluta i och få information om barnets personliga angelägenheter till exempel skolval, pass, folkbokföringsadress och medicinsk vård. Den ensamma vårdnadshavaren bär även ensamt tillsynsansvaret över barnet och kan bli skadeståndsskyldig för det fall att barnet orsakar andra skada genom brott. 

Den förälder som inte är vårdnadshavare kan inte, utan vårdnadshavarens godkännande, besluta i och få information om barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren har då skyldighet att ge upplysningar i frågor som rör barnet. Föräldern som inte delar vårdnaden har därmed inga verkställbara skyldigheter, förutom underhållsskyldighet, i förhållande till barnet. Den förälder som är skild från vårdnaden har däremot rätten att väcka talan för att få ensam eller gemensam vårdnad samt i frågor som rör barnets boende och umgänge.


Har du ytterligare frågor eller önskar hjälp i ärendet?
Ring oss för kostnadsfri rådgivning! Tel: 08-500 223 24