Kostnadsfri rådgivning Ring 08-500 223 24

Gemensam vårdnad

Ett barn står under vårdnaden av både föräldrarna eller en av dem. Gemensam vårdnad betraktas av lagstiftaren som det bästa formen av vårdnad som tillgodoser barnets behov av trygghet och god fostran. Gemensam vårdnad fastställs därför automatiskt för gifta föräldrar när ett barn föds. Ogifta föräldrar kan genom registrering, i samband med faderskapsbekräftelse, anmäla till socialnämnden att de vill ha gemensam vårdnad. Anmälan om genomsam vårdnad kan även göras vid ett senare tillfälle till skattemyndigheten. Gemensam vårdnad fastställs vidare genom dom eller avtal med beaktande av barnets bästa för det fall att den ena föräldern har erhållit ensam vårdnad. 

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har rätten och skyldigheten att tillsammans bestämma i och få information om barnets personliga angelägenheter till exempel skolval, folkbokföringsadress, pass och medicinsk vård. Vidare svara föräldrarna gemensamt för barnets försörjning och delar på tillsynsplikten så att barnet inte orsakar skada för andra. Föräldrarna som brister i sitt tillsynsansvar kan därmed bli skadeståndsskyldiga om barnet orsakar skada genom brott. Således förutsätter gemensam vårdnad med beaktande av det tunga vårdnadsansvaret en bra samarbetsförmåga mellan föräldrarna.


Har du ytterligare frågor eller önskar hjälp i ärendet?
Ring oss för kostnadsfri rådgivning! Tel: 08-500 223 24