Kostnadsfri rådgivning Ring 08-500 223 24

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en rättslig process den uppstår i och med att föräldrar inte kommer 

Den moderna barnrätten som vi har idag har utvecklats under en relativt kort tid. Barnrätten grundar sig bland annat på FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen), vilken föreskriver diverse rättigheter som ska efterlevas av de länder som har ratificerat denna. Sedan den första januari 2020 så är inte barnkonventionen bara ratificerad av Sverige, utan även svensk lag. Detta gjordes för att ytterligare synliggöra och stärka barnens rättigheter i samhället. Utöver barnkonventionen så reglerar bland annat Föräldrabalken och socialtjänstlagen det rättsliga området.  Regelverket är brett och emellanåt tvetydigt, vilket öppnar upp för tolkningar i många olika riktningar.

När det kommer till frågor som rör barn så utgår juridiken alltid från vad som är bäst för barnet. Barnet ska ses som en egen person med självständiga behov som i bästa fall överensstämmer med föräldrarnas rättigheter men som oavhängigt detta ska tolkas utifrån barnets självständiga rättigheter. Svårigheten med barnets bästa är att även om frågan ka uppfattas som tydlig och enkel så finns det inget fixerat svar. Då begreppet är direkt kopplat till barnet måste barnets bästa tolkas utifrån varje enskilt barn som berörs av ett beslut. En annan svårighet är att begreppet på intet sätt är statiskt utan ständigt är stadd i förändring. Barnets bästa förändras i tiden, då vår syn och vår kunskap kring barn förändras.

Den svenska lagstiftningen lämnar mycket plats för föräldrarna att själva komma överens och fungerar mer som ett skydd då det, trots alla andra försök, likväl går fel. Mina Advokater står för en tydlig och engagerad pedagogik och vägleder föräldrar som vill arbeta för barnets bästa. Det avgörande i att uppnå detta är enighet mellan föräldrarna, oavsett hur familjen är uppbyggd. Det tjänar alla på.

Har du ytterligare frågor eller önskar hjälp i ärendet?
Ring oss för kostnadsfri rådgivning! Tel: 08-500 223 24