Kostnadsfri rådgivning Ring 08-500 223 24

Rådgivning

Vi kan ge rådgivning avseende t.ex. vad som gäller vid skilsmässa, vårdnad och umgängesfrågor, eller andra juridiska frågor som berör Dig. Alla (privatpersoner, föreningar, organisationer och företag) kan få rådgivning enligt rättshjälpslagen. Det innebär att Du betalar en fast avgift, som är lägre än vad rådgivningen i vanliga fall kostar. Du kan få rådgivning på det sättet i högst två timmar.

Om Du har en inkomst som understiger ett visst belopp, kan Du få rådgivning för halva priset, där Rättshjälpsmyndigheten betalar resterande belopp. Behöver Du hjälp av tolk, kan vi ordna detta kostnadsfritt under rådgivningstimmen, då Rättshjälpsmyndigheten kan betala för upp till två tolktimmar. Vi använder bara kvalificerade tolkar som vi bokar genom etablerade tolkförmedlingar. Om Du behöver hjälp med mer invecklade frågor, som tar längre tid, kan Du i vissa fall få rättshjälp eller använda rättsskyddet i Din försäkring, vilket vi hjälper Dig att ansöka om i det fall det blir aktuellt.

Kontakta gärna oss för att boka tid för en rådgivning.

Rättsskydd

Om Du hamnar i en rättslig tvist och behöver ekonomisk hjälp, skall Du i första hand utnyttja rättsskyddet i Dina försäkringar. Rättsskyddsförsäkringen skall hjälpa till att täcka Dina kostnader för juridiskt ombud i tvister. Både privatpersoner och bolag har för det mesta försäkringar, där det ingår ett rättsskydd som täcker kostnader för en rättslig tvist. Rättsskydd ingår automatiskt i nästan alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar samt i helförsäkringar av båt och hel-/halvförsäkring av bil.

Hur rättsskyddet är utformat framgår av Dina försäkringsbrev eller försäkringsvillkor.För bolag kan rättsskyddet omfatta juridisk hjälp vid stämningar.
För enskilda kan rättsskyddet täcka kostnader för exempelvis vårdnadstvister, tvister om underhållsbidrag, tvister i samband med köp och tvister med försäkringsbolag. Oftast innebär rättsskyddet i hemförsäkringen att Du betalar mellan 20-25 % av ombudsarvodet och att Ditt försäkringsbolag bekostar resterande.

Vi hjälper Dig att söka rättsskydd från Din försäkring om det är aktuellt. Kontakta gärna oss för ytterligare frågor om rättsskydd.

Rättshjälp

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som syftar till att hjälpa den som inte kan få rättsligt bistånd på annat sätt. Rättshjälp innebär att Du kan få hjälp att betala delar eller hela kostnaden i ärenden som inte går att klara inom rådgivningstiden (två timmar). Rättshjälpen täcker del av kostnaden för Dina advokatkostnader. Endast privatpersoner kan få rättshjälp, alltså inte föreningar, företag och liknande.
Dödsbon kan dock i vissa fall få rättshjälp. För att få rättshjälp ska Du som huvudregel ha haft en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen. Om du kan få rättshjälp eller inte beror bland annat på dina ekonomiska förhållanden. Det skall även finnas behov av juridisk ombud och det skall vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna.

Om Du har försäkring med rättsskydd som täcker det rättsliga ärendet, kan Du i regel inte få rättshjälp. Möjligheten att få rättshjälp är även begränsad när det gäller sådant skadestånd som kan betalas ur t.ex. en ansvarsförsäkring. Du kan oftast inte heller få rättshjälp i ärenden som gäller enklare frågor som självdeklaration, upprättande av testamente eller äktenskapsförord, bodelning, gåvohandling och bouppteckning.

Om Du beviljas rättshjälp måste Du bidra till kostnaderna genom att betala en rättshjälpsavgift som bestäms till en procentuell andel av kostnaderna för vårt arvode. Staten betalar resten. Avgiftens storlek beror på Dina ekonomiska förhållanden. Avgiften tas ut löpande allt eftersom vi arbetar med Ditt ärende. Vi hjälper Dig att ansöka om rättshjälp i samband med att vi har lämnat den föreskrivna rådgivningstimmen om det är aktuellt i Ditt fall. Kontakta gärna oss för ytterligare frågor om rättshjälp.

Konsumenttvistnämnden 

Om du som konsument inte är nöjd med den utförda tjänst som Mina Advokater har tillhandahållit ska du i första hand kontakta Mina Advokater för att försöka uppnå en samförståndslösning.

Om en sådan lösning inte kan nås har du möjlighet att vända till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Mer information går att finna på följande länk https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden