Kostnadsfri rådgivning Ring 08-500 223 24

Vårdnad

Ett barn står under vårdnaden av båda föräldrarna, så kallad gemensam vårdnad, eller en av dem, så kallad enskild vårdnad. En vårdnadshavare är ansvarig för barnets personliga förhållanden, för tillsynen, att barnet får en tillfredsställande utbildning och ska se till att barnets behov blir tillgodosett. Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har ett ansvar och en skyldighet att tillsammans bestämma i och få information om barnets personliga angelägenheter till exempel skolval, folkbokföringsadress, pass och medicinsk vård. Vidare svarar föräldrarna gemensamt för barnets försörjning och delar på tillsynsplikten så att barnet inte orsakar skada för andra. Föräldrarna som brister i sitt tillsynsansvar kan därmed bli skadeståndsskyldiga om barnet orsakar skada genom brott. Således förutsätter gemensam vårdnad med beaktande av det tunga vårdnadsansvaret en bra samarbetsförmåga mellan föräldrarna.

Gemensam vårdnad betraktas av lagstiftaren som det bästa formen av vårdnad som tillgodoser barnets behov av trygghet och god fostran. Gemensam vårdnad fastställs därför automatiskt för gifta föräldrar när ett barn föds. Även om föräldrarna senare skiljs kvarstår den gemensamma vårdnaden om barnen som kommit till under äktenskapet. Är man ogift så är det per automatik modern som är enskild vårdnadshavare när barnet föds. Ogifta föräldrar kan genom registrering, i samband med faderskapsbekräftelse, anmäla till socialnämnden att de vill ha gemensam vårdnad. Anmälan om gemensam vårdnad kan även göras vid ett senare tillfälle till skattemyndigheten. Om vårdnaden är gemensam och en förälder inte anser att den andra föräldern är lämplig som vårdnadshavare, kan denne väcka talan i domstol och yrka på att vårdnaden ska tillfalla denne ensam. Föräldrarna kan även genom överenskommelse avtala om att vårdnaden ska vara enskild. Avtalet får giltighet genom ett godkännande av socialnämnden.

Är det bara en förälder som har vårdnaden, enskild vårdnad, så har den ensam allt ansvar och alla skyldigheter som ovan nämnts. Det innebär också att den förälder som inte är vårdnadshavare inte kan besluta i och få information om barnets personliga angelägenheter, utan att först ha ett godkännande från vårdnadshavaren. Föräldern som inte delar vårdnaden har därmed inga verkställbara skyldigheter, förutom underhållsskyldighet, i förhållande till barnet. Den förälder som är skild från vårdnaden har däremot rätten att väcka talan för att få ensam eller gemensam vårdnad samt i frågor som rör barnets boende och umgänge. Domstolen kan emellertid inte döma om gemensam vårdnad om båda föräldrar motsätter sig det.  

Har du ytterligare frågor eller önskar hjälp i ärendet?
Ring oss för kostnadsfri rådgivning! Tel: 08-500 223 24